Inspirational Wednesday: “Nič nam ne manjka” (eng. We’re not missing anything)

Slovenski parašportniki sporočajo: Nič nam ne manjka

Dolgoletna partnerja Lidl Slovenija in Zveza za šport invalidov – Slovenski paralimpijski komite (Zveza ŠIS-SPK) sta združila moči v kampanji, s katero želita pozornost javnosti usmeriti na slovenske parašportnike in njihove zavidljive uspehe, hkrati pa med ljudmi širiti zavest, da sami lahko premagajo vse ovire, ki so jim na poti pri uresničevanju ciljev in notranjih hrepenenj. Parašportniki, ki sodelujejo v kampanji, nam sporočajo, da jim nič ne manjka. Šport ne pozna telesnih ovir, le pomanjkanje volje in motivacije.

Vir: https://www.zsis.si/2021/05/11/slovenski-parasportniki-sporocajo-nic-nam-ne-manjka

(eng. Slovenian para-athletes report: We’re not missing anything)

Long-term partners Lidl Slovenia and the Sports Federation for the Disabled of Slovenia – Paralympic Committee of Slovenia (NPC Slovenia) have joined forces in a campaign to draw public attention to Slovenian para-athletes and their enviable successes, while spreading awareness among people, that anyone can beat any obstacle that stands in their way in achieving their goals and inner longings. The para-athletes participating in the campaign tell us that they are not missing anything. Sport does not know physical disabilities, only a lack of will and motivation.

Source: https://www.zsis.si/2021/05/11/slovenski-parasportniki-sporocajo-nic-nam-ne-manjka”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *